Нравственно - патриотическое воспитание

Проект «Книга Беларуси XIV – XVIII веков» содержит копии полных текстов документов из фондов Национальной библиотеки Беларуси, изданных в XIV – XVIII веках и по территориальному, языковому, авторскому или содержательному признакам относящихся к Беларуси. 

Беларускi фальклор для дзяцей

03.09.2018

 

Цяжка знайсці больш каштоўны матэрыял па далучэнні дашкольнікаў да беларускай нацыянальнай культуры, чым дзіцячы фальклор і народныя гульні.  Творы вуснай народнай творчасці змалку ўваходзяць у дзіцячае жыццё; на прыкладзе знаёмых вобразаў(кот, гусі, каза), праз нескладаныя сюжэты выхоўвае веру ў дабро, справядлівасць, раскрывае маральна-этычныя погляды беларусаў, дае магчымасць прывіць любоў і павагу да роднага слова.  Ужо сёння важна звярнуць увагу на выхаванне пачуцця патрыятызму, пазбаўленне комплексаў нацыянальнай прыніжанасці і нігілізму. Гэта задача набывае актуальнасць у наш час у сувязі з агрэсіўным наплывам масавай культуры і стратай прадстаўнікамі розных народаў духоўнай сувязі са сваёй нацыянальнай культурай.

Спецыфічныя ўмовы двухмоўя патрабуюць асаблівай увагі да авалодання дзецьмі роднай беларускай мовай. Сітуацыя, калі дзеці адначасова чуюць і рускую, і беларускую мовы, садзейнічае аднолькаваму ўзроўню іх ўспрымання, разумення. Улічваючы гэтыя асаблівасці, неабходна, каб дзеці часцей чулі, разумелі, ведалі родную беларускую мову, каб авалоданне правільным беларускім маўленнем ажыццяўлялася ў працэсе арганізаванага навучання.  

 Вызначым мастацкія асаблівасці кожнага віда фальклорных твораў.

КАЛЫХАНКІ – асноўная задача –супакоіць дзіця мелодыкай, рытмам вершаваных строк, ціхім голасам, ласкавымі словамі. Часцей за ўсё – гэта калыханкі пра ката. Раней, перш чым пакласці дзіця ў ложак ці калыску, туды пускалі ката, каб ён забраў усе чары, а пакінуў толькі цяпло, дабро, прыязнасць.

ЗАБАЎЛЯНКІ, ПАЦЕШКІ – суправаджаюць пальчыкавыя гульні, гушканне, пацягванне, першыя крокі дзіця, супакойванне, кармленне.

ПЕСНІ – адносяцца песні дарослых для дзяцей і тыя песні, што выконваюць самі дзеці. Праз песні атрымоўваюць пэўныя ўяўленні аб навакольным свеце, выхоўваецца павага да працы, асуджаецца лянота, абыякавасць. Займальнасць сюжэта, яго дынамічнасць, кампазіцыйная стройнасць спрыяюць вобразнаму мышленню, адначасова дапамагаюць засвоіць пэўныя гукі (прыпевы гой-гой-гой! Люлі-люлі)

ЗАКЛІЧКІ – гэта зварот, заклік да сіл прыроды, з’явам, адухаўленне прыроды.

ДРАЖНІЛКІ – лаканічныя, невялікага памеру, высмейваюцца нейкія адмоўныя рысы чалавека ці жывел, дакладна перадаюць пэўную рысу характару.

ЛІЧЫЛКІ – прысвечаны для ўстановы чароднасці ў гульнях, выбар вядучага.

ГУЛЬНІ – прасочваецца цесная сувязь з земляробствам, з бытам, з навакольнай прыродай; многія гульні заснаваны на перайманні рухаў, дзеянняў пры пэўных гаспадарчых працах. У некаторыя гульні арганічна ўваходзяць і іншыя творы дзіцячага фальклору – лічылкі, забаўлянкі, калыханкі.

КАЗКІ – універсальны сродак народнай педагогікі; утрымліваюць жыццевы маральны вопыт, народную мудрасць, рыхтуюць дзяцей да самастойнага жыцця, вучаць адрозніваць добрае ад дрэннага. Казкі вабяць дзяцей цікавымі персанажамі, прыгодніцкімі дзеямі, чараўніцтвамі, сакавітасцю роднага слова. Казкі лепш расказваць, чым чытаць, расказваць пранікнене і цікава, гледзячы у вочы дзецям.

ЗАГАДКІ – у сціслай і дакладнай форме падводзілі вынікі назіранняў за цэлымі групамі жыццевых з’яў, жывел, птушак, вызнаючы іх характэрныя асаблівасці; загадкі служаць разумоваму выхаванню.

ПРЫКАЗКІ – трапнае, лаканічнае, устойлівае народнае выслоўе павучальнага зместу, якое мае прамы і пераносны сэнс. У ёй выказваецца закончаная думка, якая дзякуючы шырокім абагульненням дае ацэнку з’яў, падзей, узаемаадносін паміж людзьмі.

ПРЫМАЎКІ – характарызуецца незакончанасцю думкі, не мае абагульняючага значэння і выкарыстоўваецца найчасцей у канкрэтнай моўнай сітуацыі, можа быць зразумелай толькі ў кантэксце.

Прыказкі і прымаўкі надаюць мове выразнасць, яскравасць, вобразнасць, садзейнічаюць выхаванню высокіх маральных пачуццяў, перадаюць жыццёвы вопыт і маральна-практычную філасофію народа.

свернуть

Беларускамоўны дзень

01.10.2018

Ведаць сваю родную мову гэтаксама важна, як і быць патрыётам краіны і годным яе грамадзянінам. Афіцыйнымі мовамі ў Беларусі лічыцца беларуская і руская, аднак сваю мову сучаснае пакаленне амаль забылася. На жаль, на беларускіх вуліцах ўсё радзей можна пачуць беларускую мову, а бо яна робіць нас унікальнымі, дае свой знак адрознення перад іншымі краінамі.

На сённяшні дзень не ўсе беларускія дзіцячыя сады прадастаўляюць дзецям магчымасць навучацца ў беларускамоўных групах. Нават калі дзіця больш падабаецца руская, яго абавязак як беларуса - умець падтрымаць гутарку на роднай мове. Вельмі важна не даць згаснуць беларускую мову на нашых землях, і пачынаць трэба ў літаральным сэнсе з малым: пачаць вывучаць беларускую мову ў дзіцячым садку.

Пачынаем з малога. Рашэнне педагагічнага савет вызначае дзень тыдня для зносін з дзецьмі на нацыянальнай мове. У нашым дзіцячым садзе гэта пятніца. У гэты дзень, пачынаючы з прыёму дзяцей і заканчваючы працоўны дзень, усе работнікі размаўляюць з выхаванцамі на беларускай мове. Выключэнне складае спецыяльна-арганізаваная дзейнасць, падчас якой маляняты засвойваюць матэматычныя тэрміны, назвы прыёмаў лепкі, малявання, аплікацыі і мн. іншае.

Ранішняя зарадка пачынаецца з беларускай музыкай. Падчас усіх рэжымных момантаў хлопцы знаёмяцца з беларускімі назвамі посуду, мэблі, адзення, прыродных з'яў, частак цела чалавека і мн. іншыя. Інфармацыя выхаванцам падаецца дазавана, замацоўваецца на працягу некалькіх дзён і дапаўняецца новым матэрыялам. На шпацырах, фізкультурных і музычных занятках выхаванцам прапануюцца народныя гульні рознай рухомасці, народныя песні, пацешкі, прыказкі і прымаўкі. Адначасова вядзецца праца з сем'ямі выхаванцаў. Бацькам прапануюць удзел у народных святах, конкурсах, выставах прыкладной творчасці.

Бацькам прапануем пачытаць дзіцям ўжо знаёмыя казкі Х.К.Андерсен на беларускай мове http://www.sky-art.com/andersen/tales/tales_be_0_9.htm.

Можна знаёміць дзяцей з беларускімі казкамі, дзе адлюстроўваецца побыт, культура і традыцыі беларускага народа http://narodstory.net/belorus.php. Такім чынам мы фармую, напаўняе, актывізуе беларускі слоўнік малыя, вучыць слухаць нацыянальную мову, разумець і свабодна размаўляць на ёй.

свернуть

Воспитываем патриотов с детства

И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, свое село, нам нужно показать их с привлекательной стороны. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края. Тем более, что нам есть чем гордиться. К.Д. Ушинский писал: “Ребенку нечего отрицать, ему нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может только человек, не понимающий потребностей детства”. Таким образом, проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных.

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка дошкольника — сложный педагогический процесс. В основе его лежит чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.  И наша задача — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных, труд людей, традиции дома (детского сада, родного края), общественные события и т.д. Исходя из этого, работа по нравственно-патриотическому воспитанию в детском саду включает в себя целый комплекс задач:

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;

— формирование бережного отношения к природе и всему живому;

— воспитание уважения к труду (человеку-труженику, результатам его труда);

— развитие интереса к русским традициям и промыслам;

— формирование элементарных знаний о правах человека;

— расширение представлений о городах  Беларуси;

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;

— воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, традициям государства, общественным праздникам;

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.

свернуть

День белорусской письменности

Каждое первое воскресенье сентября в Беларуси отмечают День письменности.Все белорусы очень гордятся своим языком и относятся к нему, как к большому культурному наследию.  В этот день отдают дань не только родному языку, но и всей культуре республики, которая на протяжение всех веков впитывает в себя влияние ближайших славянских соседей. Но при этом письменность и культура Беларуси является ни на что не похожей, и по-настоящему уникальной.По всей Европе были хорошо известны национальные белорусские просветители. Еще несколько веков назад в старом свете гремело имя Франциска Скорины, изображение которого сохранилось на одной из фресок собора в итальянской Падуе. Его одинаково почитала и европейская знать, и земляки в Беларуси. Еще одна известная личность – Кирилл Туровский, оставивший потомкам уникальный труд «Слово о премудрости». Имя Семеона Полоцкого связывают с началом театральных традиций страны, а подвижница Ефросиния Полоцкая променяла материальные блага на радости просвещения, отдав себя на службу белорусской литературе.

свернуть

3 июля - День Независимости Республики Беларусь

День Независимости Республики Беларусь (День Республики) — главный праздник белорусской государственности, отмечаемый ежегодно 3 июля в честь освобождения столицы Белоруссии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою независимость от Советского Союза 25 августа 1991 года, а формально независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с распадом СССР.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля, в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.

Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный парад. Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу и независимость Родины и в дальнейшем не поступится ни пядью своей независимости. После окончания официальной части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Беларуси — Минске — устраивается праздничный салют.

свернуть

2 апреля - День единения народов Беларуси и России

Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств. 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписывают Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси». Памятная монета Центробанка РФ, посвящённая этому событию Договор «О Союзе Беларуси и России» прекратил действие с момента вступления в силу Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этих документах главы государств твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. И хотя в последние годы эта дата широко не отмечается, но ряд праздничных и торжественных мероприятий по случаю Дня единения народов Беларуси и России все же проводится. Среди них - различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия.

свернуть

15 марта –День Конституции Республики Беларусь

Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию», — говорится в поздравлении.

В Республике Беларусь действует Конституция 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Она была принята 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и является первой в истории суверенной республики и пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской революции 1917 года.

Действующая Конституция Республики Беларусь 1994 года — главный, основной закон государства. На ее основе формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется компетенция государственных органов.

свернуть

21 февраля – Международный день родного языка

Знать свой родной язык так же важно, как и быть патриотом страны и достойным ее гражданином. Официальными языками в Беларуси считается белорусский и русский, однако свой язык современное поколение почти забыло.

В ГУО «Ясли – сад № 155 г. Минска» каждая пятница объявлена Днём родного языка. В дошкольном учреждении проходят занятия на родном языке, на которых ребятам читают сказки и стихи на белорусском языке, педагоги приобщают маленьких воспитанников к белорусскому языку – дети узнают о традициях белорусского народа, делают рисунки и аппликации с белорусским орнаментом.

свернуть